Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Bà NGUYỄN THU HẰNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ