Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

Bà NGUYỄN THU QUỲNH

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Năm sinh: 1979
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác: Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Hóa chất Dầu khí SBD, Bà Nguyễn Thu Quỳnh đã có kinh nghiệm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại Công ty Công nghệ Đồ Họa và Đo Đạc bản đồ Intergraph Việt Nam, Công ty Liên doanh Điều hành chung Lam Sơn, Công ty cồ phần Tài chính Hóa chất Việt Nam và từ tháng 07/2014 trở lại đây, Bà Nguyễn Thu Quỳnh giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ