Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION