Công ty cổ phần dịch vụ hóa chất và dầu khí SBD

SBD PETROLEUM SERVICE AND CHEMICALS CORPORATION

TỔ CHỨC BỘ MÁY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


Hình ảnh sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH


GIÁM ĐỐC NỘI CHÍNH
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỊCH VỤ

BAN KIỂM SOÁT


THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT